صفحه نخست » تماس
اولین مدرسه حرفه ای تخصصی و تکمیلی گرافیک و ارتباطات در ایران
Vije, School of Visual Communications (v s v c)


تهران - کد پستی 64864- 15338خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی ( نوبخت ) ، خیابان سوم ،
ضلع جنوب غربی میدان سوم نيلوفر، ساختمان شماره 5 ، صندوق پستی 3111/14155
تلفن و فاکس : 5-88733674

info@vijeschool.com
vsvc@vijecorp.com