تحصیل در دانشگاه مدیترانه شرقی
«مدرسه ویژه» با همکاری دانشگاه مدیترانه شرقی
(EMU) Eastern Mediterranean Universityزیر نظر اتحادیه
دانشگاه های اروپا (European University Associations)شرایط
ویژه ای را برای علاقه مندان تحصیل در این دانشگاه فراهم کرده است.
چندی پیش در پی سفر خانم دکتر گیتا فریور صدری (رئیس دانشکده طراحی صنعتی) که به نمایندگی از طرف این دانشگاه به تهران آمده بودند، پروتکل همکاری فیمابین مدرسه ویژه با این دانشگاه به امضاء رسید.
اکنون آقای پروفسور دکتر مجید هاشم پور (معاون دانشگاه) در سفر خود به تهران به توسعه و بسط زمینه های اجرائی این همکاری پرداخته اند. به همین منظور روز پنجشنبه 12 آذر ماه 1388، ساعت 14:30 نشست آزاد با حضور ایشان در مدرسه ویژه برگزار می شود.
علاقه مندان می توانند برای حضور در این نشست تماس گرفته و نام نویسی کنند.