دوره یکساله پیشرفته طراحی گرافیک
مدرسه ویژه اقدام به برگزاری دوره یکساله پیشرفته طراحی گرافیک نموده است
این دوره تخصصی از 19 مهرماه آغاز خواهد شد.