دوره یکساله چهارم " پایه و اصول طراحی گرافيک"
چهارمین دوره يکساله "پایه و اصول طراحی گرافیک" مدرسه ويژه از روز پنجشنبه 21 مهرماه 1390 آغاز شد.
در این جلسه معارفه که با حضور اعضای شورای طرح و برنامه و استادان دوره تشکیل شد، هنرجویان ضمن معرفی خود، سوابق تحصیلی و تجربیات خود را بیان کردند. استادان دوره نیز با تشریح اهداف و برنامه های آموزشی دوره به پرسش های هنرجویان پاسخ دادند.
لازم به ذکر است که هنرجویان این دوره پس از مصاحبه حضوری از میان داوطلبان انتخاب و ثبت نام شده اند.