"برداشت"
نمایشگاه هنرجویان مدرسه‌ی ویژه
دوره‌ی خلاقیت در تبلیغات، تهمتن امینیان
گشایش: جمعه، 9 تیر 1391، ساعت 17 تا 20
بازدید تا 16 تیر 1391، ساعت 17 تا 20