يک روز ويژه با «ابراهیم حقیقی » از نزديک
ششمین نشست از سلسله نشست‌های آزاد مدرسه‌ی ويژه در سال 1392، عصر روز جمعه 19 مهر ساعت 5 برگزار می شود.

در اين نشست هوشنگ گلمکانی و مجید عباسی با ابراهیم حقیقی به گفت و گو و نقد و نظر خواهند پرداخت.
هم چنين تعدادی از آثار اين هنرمند در نگارخانه‌ی ويژه به نمايش در می آيد.