نمايشگاه گروهي از آثار هنرمندان خودآموخته
باغ ِ وحشی
نمايشگاه گروهي از آثار هنرمندان خودآموخته
به کوشش مرتضی زاهدی، گالری لاله
|Wild Garden
Exhibition of Naive Artists Laleh Art Gallery
Curator: Morteza Zahedi

حسن حاضر مشار، زنده یاد مکرمه قنبری، داود کوچکی، سلیم کرمی، فیروزه
یزدانی، علیخان عبداللهی، محمد خداشناس، جعفر خادم، زهرا سهرابی، ارسیا
مقدم، محمود زاهدی، محمد آریایی، امیر غفوری، محمد باقر رضایی، محسن فرخ
رٌخ

Opening:Fri 6 Des 2013. 4 pm to 8 pm
Visit: 7 to 24 Des .10 Am to 7 Pm
Fatemi Ave, Next to Laleh Hotel, Tehran, Iran.
Tel:+982188960492 E-mail: Laleh_gallery@yahoo.com

گشایش: جمعه 15 آذرماه 1392 ساعت 16 تا 20
بازدید 16تا آذر تا 3 دیماه ساعت 10 تا 19
تهران، خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، جنب هتل لاله،