نشست آزاد طراحی گرافیک وب
مدرس: علی طباطبائی
زمان: چهارشنبه ۴ دی ساعت: ۱۸ تا ۱۹