همکار عزیز و ارجمند، جناب آقای مجيد کاشانی
در گذشت مادر گرامیتان را صميمانه تسليت می گوئيم، برای شما و خانواده محترم سلامتی و سعادت آرزومنديم .

همکاران شما در مدرسه‌ی ويژه