گرافيك پيشرو ايران
سخنراني مجيد كاشاني با عنوان «درباره طراحي گرافيك پيشروِ ايران» در دانشكده art & design دانشگاه بين المللي iiun كوالالامپور كشور مالزي برگزار شد. وي در بخش اول اين سخنراني به معرفي پيشينه، جريانات و طراحان پيشرو گرافيك ايران پرداخت. كاشاني در قسمت دوم برنامه؛ درباره فعاليت هايش توضيحاتي ارايه كرد و تعدادي از آثارش را در حوزه هاي مختلف طراحي گرافيك براي حضار نمايش داد.