نشست های آزاد سه شنبه ۹ دی
سه شنبه ۹ دی
فراتر از تصویر / مدرس: ساسان پناهی / ساعت: ۱۷ ـ ۱۶
چاپ و دانش پیش از چاپ / مدرس: محمد صحرادی / ساعت: ۱۸ ـ ۱۷