هفتمین دوره‏ ی‏ یکساله‏ ارتباطات بازاریابی و تبلیغات
مدرسه ‏ی ویژه با تجربه‏ ی برگزاری دوره‏ ی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات در شش سال متوالی، و با توجه به دستاوردهای درخشان دوره‏ های گذشته، امسال نیز اقدام به برگزاری هفتمین «دوره‏ ی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات» می نماید.
نشست آزاد معرفی این دوره با حضور اعضای شورای طرح و برنامه و مدرسان محترم، روز دوشنبه 28 اردیبهشت ساعت 18 برگزار می شود.