برنامه ی نشست های آزاد سه شنبه ۹ تیرماه
چاپ و دانش پیش از چاپ / محمد صحرادی / ساعت ۱۷ تا ۱۸دغدغه های تصویرگر حرفه ای / مرتضی زاهدی / ساعت ۱۸ تا ۱۹آرت انیمیشن / امیر افشار، نوروز عباسی، اسحاق مومنی/ ساعت ۱۹ تا ۲۰