جشن پایانی ششمین دوره ی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات در مدرسه ی ویژه
دانشجویان ششمین دوره ی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات مدرسه ی ویژه در جشن فارغ التحصیلی این دوره با حضور برخی از مدرسان و اعضاء شورای طرح و برنامه گواهی نامه های خود را دریافت کردند.
15 شهریور ماه 1394، فرصت دیگری بود تا دانشجویان دوره ی ششم گردهم آیند و از دیدگاه ها و از نتایج حضور یکساله ی خود در دوره ی ارتباطات بازاریابی با مدرسان خود سخن بگویند.
فارغ التحصیلان در این گردهمایی از تغییرات شغلی و حرفه ای خود گفتند و اینکه آموخته های آنها در دوره ی یکساله ی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات چه تاثیری بر زندگی حرفه ای آنها داشته است.
در پایان این مراسم، کارنامه درسی و گواهی نامه ی پایان دوره توسط اعضای شورای طرح و برنامه و برخی مدرسان به دانشجویان ارائه شد.