برشی کوتاه از دوره ی مدیر خلاقیت چه کار میکند
زمان کوتاهی از برگزاری دوره ی «مدیر خلاقیت چه کار میکند؟» در مدرسه ی ویژه میگذرد. علیرضا مصطفی زاده با تجربه ی بیست و چند ساله در این حوزه، مدرس این دوره است. او دلایل برگزاری و هم چنین شکل برگزاری دوره را این طور تشریح میکند:
«من یک تجربه ی حدود بیست ساله به عنوان مدیر خلاقیت داشتهام كه آنرا از مسيرى پر پيچ وخم كسب كردهام، شروع کار من به عنوان طراح گرافیک بود و بعد وارد دنیای تبلیغات شدم. تجربیات این سالها و چالش هایی که با آن رو به رو شدم اولین دلیل من برای پیشنهاد این دوره بود، از نظر من انتقال این تجربهها به هدفمندی فعالیتهای فعالان این حوزه کمک میکند.
نکتهی بعد این بود که در ادبيات تبلیغات ایران هنوز هم عناوين و موقعیت هایی وجود دارند که با وجود استفادهی زیاد، به درستی تعریف نشده یا هنوز گنگ هستند.
و نكتهی آخر این که در آژانسهای تبلیغاتیِ تمام دنیا مدیر خلاقیت با رهبری تیمهای ایده پردازی و خلق رویکردی خلاقانه در همهی جنبههای فعالیت یک آژانس، کلیدیترین فرد آژانس است و آژانسها شهرت و اعتبارشان را از این شخص میگیرند و این سه دلیل مقدمهای شد برای شکل گیری دوره.
در دورهی مدیر خلاقیت، مباحث در دو بخش دانش تئوری و کار عملی/گروهی ارایه میشود.
در بخش تئوری به تبیین ویژگیها و تواناییهای مدیر خلاقیت، نقش او در آژانس و در ارتباط با دیگر بخشهای آژانس، مسئولیتهای این شغل، روشهای تقویت خلاقیت، نقش او در مدیریت و رهبری و رابطه ی او در تیم تحت سرپرستیاش و درنهایت به تعریف مفهوم کمپین تبلیغاتی و شیوه ی نگارش بریف خلاق می پردازیم.
در بخش عملی هم برای اینکه دانشپژوهان بتوانند به طور کامل فضای یک آژانس و شکل فعالیت گروهی را در یک کمپین لمس کنند، پروژهای به شکل تیمی انجام میشود. در این بخش من به عنوان مشتری مساله و سفارش خود را مطرح می کنم. دانش پژوهان در تیم های خود نقش یک آژانس را ایفا میکنند و در جریان انجام این پروژه هرکدام از آنها به شکل دورهای در جایگاه مدیر خلاقیت تصمیم گیری و عمل میکنند. در پایان دوره هم گروه ها نتیجه ی فعالیت تیمی خود را ارایه میکنند.»