نشست های آزاد شنبه ۵ دی ماه
خلاقیت در طـــراحی پوســتر
مدرس: مجید کاشانی
نشست: شنبه ۵ دی ساعت ۱۹-۱۸

کــارگــاه خـلاقـیـت در طـراحـی پوستر، طبـق یک برنامـه ی منـظم و کـاربـردی، سـعی می کند به شما شیوه ی درست فکر کردن و درست عمـل کـردن را بیاموزد.
در ترم اول این کــارگــاه، روشـهای مخـتلـف ساخت و ساز تصویر، ترکیب بندی، صفحه آرایی و فضاسازی در کنار نکاتی پیرامون کاربرد رنگ، استفاده از فضاهای منفی، تایپ به مثابه تصویر و... همراه با تمرین هایی منظم و عملی آموزش داده می شوند.
در تـرم دوم، چگونگی تحلیل موضوع، درک، تجزیـه و تحلیل موضوع، شیوه های ایده یابی و ایده پردازی و در نهایت، روشهای اجرا، با توجه به تواناییهای فردی هر هنرجو تمرین می شوند.
در جلسات پایانی این دوره، هنرجویان با تکیه بر چهار توانایی: تصویرسازی، صفحه آرایی، ایده و اجرا، به طراحی پوسترهای مختلف در زمینه های گوناگون فرهنگی خواهند پرداخت.
معرفی طراحان برجسته ی بین المللی، نقد و بررسی تمرین های هنرجویان توســط خود هنرجــویان، فعـالیتـهای گـروهی و... جـزء برنامه های جانبی این کارگاه هستند .تفکر دیزاین، برای حل مساله
مدرس: آرین اوهانیان
نشست آزاد: شنبه ۵ دی ساعت ۲۰-۱۹

"تفکر دیزاین یا Design Thinking" چند دهــه است کــه در ادبیات کـسـب و کــار به ویـــژه در حوزه ی دیزاین، شاخص شده و بیشتر به نحوه ی اندیشیدن و شیوه ی عمل دیزاینرها در رویارویی و حل مسائل اشاره می کند. اندیشه ی "تفکر دیزاین" بنا به نیاز دیزاینرها شکل گرفته و امروزه به طور چشمگیری مورد توجه شرکت‌های نوآور و بزرگ شده، که برای حل مسایل بسیار پیچیده ی خود از دیزاینرها و مدل‌های تفکری آنان کمک می گیرند. از این رو مدرسه ی ویـــژه بر آن است تا با این روش تفکر، دوره‌های ویـــژه ای را برای آشنایی هر چه بیشتر گرافیک دیزاینرها برگزار کند تا بلکه نقش آنان را در کسب و کارهای حرفه ای امروزی کارآمدتر سازد