آغاز مصاحبه ی دوره ی شش ماهه ی عکاسی و گرافیک در تبلیغات
شروع دوره : بهار 95« مدرسه ی ویژه - آکادمی عکاسی هنرهای معاصر »

شماره تماس های مدرسه ی ویژه :
88733674
88733675

شماره تماس های آکادمی عکاسی هنرهای معاصر :
88853782
88853771