برنامه ی دوره هـا و کـارگـاه های تخصصی تـرم بـــهــار ۹۵ مدرسه ویـــژه


شــــــــــنبه ها

هفتمین دوره ی یـک ســالـه ی ارتبـــاطـــات بازاریــابــی و تبــلیغــات | تـــرم چهـارم
Adobe Illustrator | مسعود نجات | ۱۰ جلسه ۳ ساعته

یک شـــنبه ها

ششــمین دوره ی یـک سـاله ی طــراحـی گـــرافـیـک | تـــرم چهــارم
مدیریت خلاقیت در تبلیغات | علیرضا مصطفی زاده | ۱۲ جلسه ۳ ساعته
چاپ و دانش پیش از چاپ | محمد صحرادی | ۱۰ جلسه ۲ ساعته
طراحی پایه | مانی غــلامی | ۸ جلسه ۳ ساعته

دوشـــــنبه ها

هفتمین دوره ی یـک ســالـه ی ارتبـــاطـــات بازاریــابــی و تبــلیغــات | تـــرم چهــارم
دوره ی شــش مــاهــه ی عکاسـی و گـرافـیک در تبلیـغات | تـــرم اول
دوره ی مشترک آکادمی هنرهای معاصر و مدرسه ویــژه
Adobe InDesign | احسان رضــوانی | ۱۰ جلسه ۳ ساعته

سه شـــنبه ها

طراحی پروژه های تایپوگرافی " تایپ پراژکتز " | محمد رضا عبدالعلی | ۱۰ جلسه ۳ ساعته
دوره ی تصویرگری " تجسم ویژه" | مرتضی زاهدی | ۱۰ جلسه ۳ ساعته
Adobe Photoshop | فرزین نیک پور | ۱۲ جلسه ۳ ساعته |

چهارشنبه ها

دوره ی شــش مــاهــه ی عکاسـی و گـرافـیک در تبلیـغات | تـــرم اول
دوره ی مشترک آکادمی هنرهای معاصر و مدرسه ویــژه
طراحی، برنامه ریزی، خلق و اجرای کمپین تبلیغاتی | امراله فرهادی-شهرام سیف هاشمی |۱۰ جلسه ۴ ساعته
Adobe After Effect | مرتضی مشهودی | ۱۰ جلسه ۳ ساعته
طراحی پایه | مانی غــلامی | ۸ جلسه ۳ ساعته

پنج شـنبه ها

ششــمین دوره ی یـک سـاله ی طــراحـی گـــرافـیـک | تـــرم چهــارم
دوره ی شش ماهه طراحی هویت و تصویر سازمانی | مجید عباسی | ۲۰ جلسه ۳ ساعته
دنیای جـادویی هـزار رنــگ هـیولای دوست داشـتنی چـاپ | مـانی نــورائی-مسعود نجات
دوره ی جامع تخصصی شش ماهه