طراحی، برنامه ریزی، خلق و اجرای کمپین تبلیغاتی
مدرسین: امـراله فرهـادی / شـهرام سـیف هاشمی
چهارشنبه ها | ۱۰ جلسه ۴ ساعتطراحی، برنامه ریزی و خلق یک کمپین ارتباطی و تبلیغاتی کارآمد و موفق، سال ها است که ذهن سفارش دهندگان را از یک سو و طراحان و اجراکنندگان آن را از سوی دیگر، به خود مشغول کرده است.
خیلی وقت ها هر کدام از طرفین، درک و تلقی متفاوتی از موضوع داشته و زبان مشترکی برای ارتباط با یکدیگر پیدا نمی کنند!
به همین خاطر با کم رضایتی یا نارضایتی از یکدیگر، علاوه بر هدر دادن بودجه، نمی توانند مخاطب مورد نظرشان را نیز جذب و ترغیب کنند.
سعی ما بر این است که در این دوره ی کوتاه، علاوه بر انتقال مبانی، تعاریف، مفاهیم و انضباط درست چرخهی سفارش تا خلق و ارایه ی کمپین، کلاسهای خود را در قالب کارگاههای عملی، توأم با کار گروهی منسجم پیش ببریم، تا در پایان دوره به چند کمپین موفق و قابل اجرا دست پیدا کنیم