طــــراحــی هـــویت و تصـویر سازمانی

مدرس: مجید عباسی
پنج شنبه ها | 20 جلسه 3 ساعتهطراحی «هویت و تصویر سازمانی» وظیفه‏ای جامع و تخصصی برای طراحان گرافیک است که تنها محدود به طراحی «نشانه» نیست.
اگر نشانه را یک جزء فرض کنیم که محور عناصر بصری یک سازمان است، «هویت و تصویر سازمانی» کل آن است که به تعیین روابط بین اجزای دیگر و کلیّت آن پرداخته و یکپارچگی آن را مشخص می کند.
این که از نشانه چگونه استفاده کنیم؟ رنگ چه نقشی دارد؟ انتخاب درست تایپ چگونه به یکپارچگی هویت بصری کمک می‏کند؟خلق فرم و وارسیون‏های آن چه نقشی ایفا می کنند؟ و بسیاری دیگر ... مسایلی هستند که طراح گرافیک باید در فرآیند طراحی «هویت و تصویر سازمانی » به آن ها پاسخ بدهد.
طراح گرافیک، همواره در جست و جوی راه حلی بنیادین است که قابلیت توسعه و توانایی گسترش ایدهی بصری را در زمینه ‏های گوناگون دارد؛ فرآیندی منطقی و پاسخی درست به نیازها.