وقتی آمد، آمد وقتی بود، بود وقتی رفت، بودعکاس : مریم زندی