نکوداشت استاد ایرج انواری


به یاد بود و نکوداشت معلم خوبمان، ایرج انواری
دوشنبه 22 خرداد، ساعت 8 شب در خانه هنرمندان/ سالن استاد جلیل شهناز گردهم می آییم