بازدید از لیتوگرافی، چاپخانه و صحافی

دومین بازدید هنرجویان " هفتمین دوره ی یکساله ی طراحی گرافیک" صبح روز یکشنبه 22 مرداد از لیتوگرافی، چاپخانه و صحافی «اندیشه برتر» با راهنمایی و همراهی آقای "مسعود نجات" برگزار شد.
در این بازدید هنرجویان با فضای لیتوگرافی، چاپخانه، تکنولوژی مدرن، دستگاه ها و تجهیزات و همچنین روند و مراحل آماده سازی و اجرا از نزدیک آشنا شدند.