آغاز کلاس مبانی و اصول تبلیغات در دوره نهم ارتباطات بازاریابی و تبلیغات- ترم اول


دانشجویان دوره‏ ی نهم ارتباطات بازاریابی و تبلیغات در روز دوشنبه 23 مرداد ماه اولین جلسه کلاس «مبانی و اصول تبلیغات» را با حضور استاد حسنعلی ضاد آغاز کردند.
تعداد جلسات این درس 6 جلسه‏ ی 2 ساعته است که دانشجویان با مبانی و اصول تبلیغات، کارکردها و جایگاه آن در آمیخته‏ی ارتباطات بازاریابی آشنا می شوند.