مبانی و اصول بازاریابی در دوره نهم

دانشجویان دوره ی نهم ارتباطات بازاریابی و تبلیغات مدرسه ی ویژه، عصر روز دوشنبه 30 مرداد ماه، پنجمین جلسه کلاس «مبانی و اصول بازاریابی» را زیر نظر استاد علی قدس آغاز کردند.
تعداد جلسات این درس در ترم اول 9 جلسه 2 ساعته است که دانشجویان با شیوه صحیح اندیشیدن و مبانی و اصول جست و جو کردن و یافتن در عرصه ی مارکتینگ آشنا شده و در پایان دوره (ترم اول) پروژه نهایی خود را ارائه خواهند کرد.