صفحه نخست » ویژه نامه

مدرسه ویژه از ابتدای تاًسیس و آغاز به کار خود تاکنون توانسته است در هر فصل آموزشی، یک شماره خبر نامه را در 16 صفحه و در تیراژ بیش از 3500 نسخه منتشر کند .

قریب 3000 نسخه از هر شماره خبرنامه به آدرس های به روز شده مشترکین به طور رایگان از طریق پست ارسال می شود.

5 سال مطالعه،
برنامه ریزی وآموزش
شماره 13
شماره 12
شماره 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
شماره 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
شماره 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
شماره 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
شماره 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
شماره 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
شماره 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
شماره 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شماره 3
شماره 2
شماره 1
1 2 3 4